دانشکده دامپزشکی - کارکنان

دکتر علی اکبر امیری رئیس دانشکده دامپزشکی علوم تشریحی دامپزشکی دکترای تخصصی (ph.D) 087-33367116 سایت شخصی دانشکده دامپزشکی dvm_amiri_2005@yahoo.com
علی گویلی رئیس امور آموزشی دانشجویی کارشناسی ارشد 08733367114 سایت شخصی سنندج چنو دانشکده دامپزشکی