دانشکده دامپزشکی و کشاورزی - کارکنان

دکتر علی اکبر امیری رئیس دانشکده دامپزشکی علوم تشریحی دامپزشکی دکترای تخصصی (ph.D) 087-33367116 سایت شخصی دانشکده دامپزشکی dvm_amiri_2005@yahoo.com
کاوان فرهادی رئیس امور آموزشی دانشجویی کارشناسی ارشد 08733367114 سایت شخصی سنندج چنو دانشکده دامپزشکی
مهدیه رئیس زاده رئیس اداره پژوهش و فناوری فارماکولوژی دکتری تخصصی (Ph. D) 087-33367112 سایت شخصی mraes@iausdj.ac.ir
یدالله احمدی کارشناس آموزش کارشناسی سایت شخصی
سودابه مصطفوی کارشناس فارغ التحصیلان کارشناسشی ارشد سایت شخصی
جمال محمدی رئیس اداره عمومی کارشناسی سایت شخصی
حسین اردلان بایگانی دیپلم سایت شخصی