معاونت اداری و مالی - کارکنان

دکتر انور خسروی معاون مالی و اداری دکتری تخصصی سایت شخصی
علی حیدر وکیلی مدیر امور اداری سایت شخصی