دانشجویی و فرهنگی - کارکنان

دکتر قباد میمنت آبادی معاون دانشجویی و فرهنگی علوم ارتباطات دکترا 08733289413 (داخلی 118) سایت شخصی ساختمان اداری، معاونت دانشجویی و فرهنگی، طبقه چهارم maimanat.ghobad@gmail.com
دکتر ام کلثوم شهریاری مدیر فرهنگی 08733246247 (داخلی 178) سایت شخصی دفتر فرهنگ
علی سلیمانی مدیر دانشجویی 08733246480 (داخلی 117) سایت شخصی ساختمان اداری، معاونت دانشجویی و فرهنگی، طبقه چهارم
محمد قاچیانی کارشناس امور مشمولین وظیفه عمومی حقوق - تجارت بین الملل کارشناسی ارشد داخلی 169 سایت شخصی
فرهان بهرامی مسئول بوفه و رستوران کارشناسی ارشد داخلی سایت شخصی bahrami_farhan@yahoo.com
محمد شکوری مسئول خوابگاه امور فرهنگی کارشناسی 33289413 و داخلی 121 سایت شخصی
ماهده کاظمی متصدی خوابگاه مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 08733621750 سایت شخصی خوابگاه دخترانه شالمان mahedehkazemiidd@gmail.com
رامش حاجی میرزایی کارشناس استخر مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی کارشناسی 33249319 سایت شخصی hajimirzaeiramesh@gmail.com
فائزه همیلی متصدی امور خوابگاه امور فرهنگی کارشناسی 08733621750 سایت شخصی fayezeh.homayli@gmail.com
زعفران صیاح ناظمه خوابگاه-حفاظت فیزیکی خواهران دیپلم 08733621750 سایت شخصی
نادر پژمانی کارشناس ورزشی برادران 08733289428 (داخلی 161) سایت شخصی سالن ورزشی
ناصر بهمنی کارشناس استخر شماره مستقیم: 33249319 داخلی : 231 سایت شخصی ‏naserbahmani135115@gmail.com
بختیار احمدی کارشناس فرهنگی ریاضی کاربردی کارشناسی داخلی 121 سایت شخصی
سیف الله ابراهیمی نیا کارشناس فرهنگی، دبیر کانون قرآن و عترت، دبیر ستاد اقامه نماز مدیریت کارشناسی داخلی 177 سایت شخصی Seifallhebrahiminia@Gmail.com
مسعود مبارکی کارشناس ورزشی برادران مدیریت علوم ورزشی کارشناسی ارشد 33289428 سایت شخصی M1.mobaraki @cmail.com
ناصر پژمانی کارشناس فرهنگی داخلی 177 سایت شخصی امور فرهنگی
سالار اسدی مسئول نقل و انتقالات مهندسی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد 08733289431 و داخلی 169 سایت شخصی
دکتر حمزه احمدیان رئیس مرکز مشاوره روانشناسی دکتری تخصصی 33287663 سایت شخصی خیابان فلسطین، پایین تر از چهارراه، روبروی دانشگاه پیام نور، جنب اداره مالیات، مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج Ahmadian2012@gmail.com
دکتر ستار صیدی کارشناس مرکز مشاوره روانشناسی دکتری تخصصی 33287663 سایت شخصی خیابان فلسطین، پایین تر از چهارراه، روبروی دانشگاه پیام نور، جنب اداره مالیات، مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج Saidi.sattar@gmail.com
فریده قوامی ناظمه خوابگاه مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی کارشناسی 08733621750 سایت شخصی fariedehghawami@gmail.com
سید زاهد ابراهیمی رئیس امور ورزشی مهندسی برق- الکترونیک کارشناسی ارشد سایت شخصی سالن ورزشی zahedebrahimi@gmail.com