دانشجویی و فرهنگی - کارکنان

دکتر محرم وزیری معاون دانشجویی و فرهنگی مهندسی علوم وصنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی دکترا 08733289413 (داخلی 118) سایت شخصی vaziri@iausdj.ac.ir
دکتر ناهید همتی مدیر فرهنگی 08733246247 (داخلی 178) سایت شخصی
فرهنگ بهمنی مدیر دانشجویی 08733246480 (داخلی 117) سایت شخصی
علی سلیمانی مدیر ورزشی 08733289428 (داخلی 166) سایت شخصی
نسرین نصرالهی کارشناس فرهنگی خواهران داخلی 178 سایت شخصی
یوسف اسدی مسئول فارغ التحصیلان 08733289425 (داخلی 223) سایت شخصی
فریناز منبری صدور گواهی و دانشنامه داخلی 258 سایت شخصی
عبیدالله رشیدی تحویل دادن مدارک 08733289425 و داخلی 260 سایت شخصی
خالد احمدی متصدی امور دفتری داخلی 261 سایت شخصی
کاظم محمدی کارشناس فارغ التحصیلان داخلی 253 سایت شخصی
محمد حسن میرزایی اصل کارشناس فارغ التحصیلان داخلی 253 سایت شخصی
سالار اسدی مسئول نقل و انتقالات 08733289431 و داخلی 169 سایت شخصی
محمد قاچیانی مسئول نظام وظیفه داخلی 121 سایت شخصی
سروه بهمنی مسئول تخفیفات داخلی 117 سایت شخصی
بختیار احمدی مسئول بوفه و رستوران داخلی 161 سایت شخصی
محمد شکوری مسئول خوابگاه داخلی 121 سایت شخصی
ماهده کاظمی ناظمه خوابگاه 08733621750 سایت شخصی
رامش حاجی میرزایی ناظمه خوابگاه 08733621750 سایت شخصی
فائزه همیلی ناظمه خوابگاه 08733621750 سایت شخصی
اقدس سلامی ناظمه خوابگاه 08733621750 سایت شخصی
نادر پژمانی کارشناس ورزشی برادران 08733289428 (داخلی 161) سایت شخصی
علی زندکریمی تأسیسات استخر سایت شخصی
مظفر باسامی مسئول دفتر معاونت 08733289413 (داخلی 118) سایت شخصی