معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی) - کارکنان

دکتر ظاهر اعتماد مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دکتری تخصصی سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ساختمان آموزش
مهندس رزیتا همیلی مدیر کل برنامه ریزی و امور آموزشی مهندسی برق 08733289427 سایت شخصی ساختمان آموزش، طبقه همکف homaili.rozitaa@gmail.com
طیبه رحیمی رئیس اداره هیات علمی 08733288661 سایت شخصی
نادر بابایی مسئول امتحانات 08733288661 سایت شخصی
مهندس شیوا احمدی مسئول واحد کامپیوتر 087332886664 سایت شخصی
مهدی فلاح مسئول دفتر حوزه معاونت آموزشی 08733288684 سایت شخصی
دکتر سیدصادق زمانی معاون علمی ( آموزشی و پژوهشی) دکتری تخصصی 08733289413 سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ساختمان آموزش