ریاست - کارکنان

دکتر محسن پیشوایی علوی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج زبان و ادبیات عربی دکترای تخصصی سایت شخصی mpishvaiialavi @ yahoo.com