ریاست - کارکنان

دکتر محمد قربان کیانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، حوزه ریاست mohammad.kiany@yahoo.com