ریاست - کارکنان

دکتر جهانشیر امینی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گیاه پزشکی دکترای تخصصی سایت شخصی jahanshir.amini @iausdj.ac.ir