دبیرخانه هیات امنای استان کردستان


دکتر آرش سیاری ریاست دبیرخانه هیات امنای استان کردستان عمران دکتری تخصصی سایت شخصی سایت مرکزی، حوزه ریاست

دبیرخانه هیات امنای استان کردستان 

به منظور پیگیری و اجرای امور استانی هیات امناء استان ، دبیرخانه هیات امناء استان زیر نظر دبیر هیات امناء استان حداکثر با 4 نیروی انسانی با پست  سازمانی کارشناس و 2 پست متصدی ( حسب پراکندگی و تعداد واحد ها و مراکز آموزشی استان که تعداد آن قابل کاهش است ) پس از تائید ساختار توسط معاونت برنامه ریزی دانشگاه ، با مسئولیت رئیس دبیرخانه هیات امناء استان در بزرگترین واحد مرکز استان تشکیل می شود.

 

عنوان فایل

سامانه‌ها