دبیرخانه هیات امنای استان کردستان


دبیرخانه هیات امنای استان کردستان 

به منظور پیگیری و اجرای امور استانی هیات امناء استان ، دبیرخانه هیات امناء استان زیر نظر دبیر هیات امناء استان حداکثر با 4 نیروی انسانی با پست  سازمانی کارشناس و 2 پست متصدی ( حسب پراکندگی و تعداد واحد ها و مراکز آموزشی استان که تعداد آن قابل کاهش است ) پس از تائید ساختار توسط معاونت برنامه ریزی دانشگاه ، با مسئولیت رئیس دبیرخانه هیات امناء استان در بزرگترین واحد مرکز استان تشکیل می شود.

 

عنوان فایل

سامانه‌ها