دانشکده علوم پزشکی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: مشاوره در مامایی
ایمیل: ahmadi.sh64@gmail.com
مکان: ایران، استان کردستان، شهرستان سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده علوم پزشکی، گروه مامایی
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: زيست شناسي علوم جانوري
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: مامايي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پزشکی
رشته تحصیلی: بیوشیمی
ایمیل:
مکان: