دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی
ایمیل: zin368@gmail.com
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق جزاوجرم شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: زبان وادبيات فارسي
ایمیل: jahmady52@yahoo.com
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: روان شناسي
ایمیل: ahmadian@iausdj.ac.ir
مکان: سنندج- خیابان فلسطین- مرکز تحقیقات خانواده