دانشکده علوم انسانی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی
ایمیل: zin38@gmail.com
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق جزاوجرم شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: مدیریت
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: جامعه شناسی
ایمیل: jadhami@iausdj.ac.ir
مکان: شهرک سعدی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
دانشکده علوم انسانی
رشته تحصیلی: تربيت بدني
ایمیل:
مکان: