دانشکده دامپزشکی و کشاورزی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل: elham.ahmadi@iausdj.ac.ir
مکان: جاده سنندج-کرمانشاه مجتمع دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دپارتمان پاتوبیولوژی
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: علوم دامي
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل: adhamidvm@gmail.com
مکان: دانشکده دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: تغذیه دام
ایمیل: ladan.esmaylzadeh@iausdj.ac.ir
مکان:
دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل:
مکان: