دانشکده دامپزشکی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشکی
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل:
مکان:
دانشکده دامپزشکی
رشته تحصیلی: دامپزشكي
ایمیل: dvm_amiri_2005@yahoo.com
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-دانشکده دامپزشکی