دفتر توانمندسازی، تعالی و توسعه سازمانی


خالد رشتیانی کارشناس توانمند سازی، تعالی و توسعه سازمانی روانشناسی دانشجوی دکتری 08733287662 سایت شخصی سنندج – خیابان فلسطین- روبروی مسجد احمدنسب- Ramroj73@yahoo.com

 

در راستای ارتقاء سطح علمی کارکنان و اعضای هیات علمی  این دفتر کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت کوتاه مدتی را در هر ترم بر اساس بخشنامه ها و سرفصل های سازمان برگزار میکند.

عنوان فایل

سامانه‌ها