اداره پژوهش دانشکده علوم پایه


امیر شمالی رییس پژوهش دانشکده ریاضی محض دکترا 087-33184858 سایت شخصی شهرک بعثت- مجتمع امام خمینی- دانشکدۀ علوم پایه shomali.math@gmail.com

عنوان فایل

سامانه‌ها