اداره کل امور پژوهشی


دکتر هیرش گل پیرا مدیر کل امور پژوهشی مهندسی صنایع دکتری تخصصی 08733288677 سایت شخصی ساختمان پژوهش H_Golpira@iausdj.ac.ir

پژوهش و فناوری از ارکان اساسی دنیای کنونی هستند. مراکز دانشگاهی با حضور اعضا هیات علمی متخصص، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی، در اختیار داشتن آزمایشگاه ها و کارگاه های تحقیقاتی، کتابخانه ها و دسترسی به پایگاه های علمی معتبر جایگاه اصلی را در تحقیق و توسعه جوامع به عهده دارند. مدیریت این رسالت و برنامه ریزی برای پیشبرد این مهم از وظایف اصلی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می باشد.

مدیر امور پژوهشی به عنوان لایه میانی مدیریتی در معاونت پژوهش و فناوری دارای اهم وظایف زیر است. مدیریت امور طرحهای پژوهشی

 اعطای تسهیلات به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی

 بررسی اعتبار همایشها داخلی و خارجی

 ایجاد دسترسی به پایگاه های علمی و انتشارات بین المللی

 انجام امور پشتیبانی همایش هاا و سمینارهای واحد

 نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی پژوهشی دانشجویی

 امتیاز دهی به اسناد پژوهشی اعم از کتاب، مقاله و ...

 نظارت بر پروپوزال و پایاننامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 تهیه آمار و اطلاعات پژوهشی واحد دانشگاهی

فایل‌ها و اسناد عمومی

عنوان فایل

سامانه‌ها