کتابخانه و انتشارات


راشد نصیری ریاست اداره کتابخانه ها مهندسی کامپیوتر فوق لیسانس سایت شخصی nasirirashed@gmail.com

درعصر حاضر اطلاعات بخش حياتي و جدايي ناپذير براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع مختلف قلمداد مي شود. افراد در عصر «انفجار اطلاعات» و از سوي ديگر «آلودگي اطلاعات» به اطلاعات جامعي نيازمندند که طبقه بندي شده و در اسرع وقت در اختيار آنها قرار گيرد. امروزه سازمان ملل متحد وضعيت کتابخانه هاي کشورهاي جهان را به عنوان يکي از شاخص هاي رشد کيفي و کمّي کشورها به حساب مي آورد.

درچنين عصری دانشگاهها سردمدار پيشرفت وتوسعه تحقيقات وتوليد دانش بوده و درفرهنگ سازی وگسترش فرهنگ مطالعه و رشد و توسعه انساني نقش به سزائی ايفا می کنند. کتابخانه های دانشگاهی به عنوان مرکز گردآوری و اشاعه اطلاعات علمی ونيز تامين امکانات تحقيق برای پژوهشگران از ارکان اساسی بوده و تصويردانشگاه بدون کتابخانه غيرممکن می باشد.

 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در دي ماه سال 1368 با چهارصد عنوان کتاب کار خود را به صورت رسمي آغاز نمود. امروز کتابخانه هاي واحد از يک کتابخانه مرکزي و چهار کتابخانه مستقر در دانشکده هاي پرستاري- مامايي، علوم انساني، کشاورزي و دامپزشکی ، علوم پایه و روانشناسی يک سالن مرجع مرکزي و نيز سايت اطلاع رساني تشکيل شده است.

عنوان فایل

سامانه‌ها