ارتباط با صنعت و کارآموزی

اخبار


رامین ساعدی نیا مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت مهندسی صنایع دکتری 08733288696 سایت شخصی

این دفتر به عنوان متولی اصلی ایجاد ارتباط میان واحد دانشگاهی با سایر دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، صنایع، مراكزپژوهشی، دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌هاي غير دولتي، انجمن‌هاي علمي و اتحاديه‌هاي صنفي و ... وظیفه مهمی را عهده دار است. برگزاري جلسات و نشست‌های مشترك در راستاي ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشگاه و صنعت و زمينه‌سازي برای بستن تفاهم‌نامه ها، عقد قرارداد طرح‌هاي برون دانشگاهي و انجام پروژه‌هاي صنعتي، پژوهشی و خدماتي با صنعت و جامعه؛ از وظایف این دفتر است.     

وظايف دفتر ارتباط با صنعت

  1. برقراري ارتباط مستمر با وزارتخانه هاي صنعتي به منظور استفاده متقابل از ظرفيت ها و امكانات آموزشي و تحقيقاتي بين واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي و وزارتخانههاي مزبور
  2. برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي لازم براي تامين و تسهيل ارتباطات علمي و تحقيقاتي بين واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي با وزارتخانه هاي صنعتي و مراكز توليدي-صنعتي وابسته
  3. فراهم آوردن بسترلازم به جهت آموزش علمي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در مراكز صنعتي توليدي وابسته به وزارتخانههاي صنعتي به صنايع
  4. برنامهريزي به منظور تامين همكاري و مشاركت اعضاي هيات علمي و تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي در طرح،اجرا و هدايت پروژهاي تحقيقاتي مربوط به صنايع
  5. برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي با مراكز واحدهاي صنعتي جهت تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز آنها از طريق هدايت فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي
  6. انجام خدمات فني و مشاورهاي متناسب با نيازهاي واحدهاي صنعتي
  7. آشنا سازي متخصصان ،استادان و دانشجويان با اندوخته هاي مديران و صاحبان صنايع در كشور
  8. برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي با واحدهاي صنعتي جهت بازديد دانشجويان

رزومه

عنوان فایل
1 رزومه رامین ساعدی نیا

سامانه‌ها