اداره آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها


عبدالرحمن رحیمی مدیر اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها گیاهان دارویی دکتری تخصصی سایت شخصی ساختمان پژوهش abdolrahmanrahimi60@gmail.com

اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های واحد وظیفه رسیدگی به تمامی امور آزمایشگاهی و کارگاهی رشته های مرتبط را عهده دار بوده و فعالیت های آن بخش عمده ای از واحدهای عملی-آزمایشگاهی این رشته ها را پوشش می دهد. تامین تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی، سرویس و کالیبراسیون دستگاه های موجود، نظارت بر کارکرد کارشناسان آزمایشگاه، شبکه سازی آزمایشگاهی، تامین استانداردهای الزامی در فضاهای آزمایشگاهی و نظارت بر ایمنی و سلامت کارشناسان و دانشجویان از اهم فعالیت های این اداره است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز با در اختیار داشتن بیش از 70 فضای آزمایشگاهی و کارگاهی در دانشکده های مختلف، خدمات مهمی را به دانشجویان، اعضا محترم هیات علمی و تمامی مخاطبان این خدمات ارائه نموده است.

در سالیان اخیر نیز با ایجاد سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) تحول بزرگی در مدیریت آزمایشگاه ها و کارگاه های تمامی واحدهای دانشگاهی سراسر کشور ایجاد شده و افق های جدیدی در این حوزه گشوده شده است. اتصال تمامی آزمایشگاه های دانشگاه به یکدیگر، امکان آگاهی یافتن از خدمات آزمایشگاهی تمامی واحدهای دانشگاهی، دسترسی آزادانه به تمامی اطلاعات تجهیزات و دستگاه های موجود در دانشگاه و امکان بهره گیری از خدمات مدرن آزمایشگاهی از مصادیق این تحول بوده است. ضمن آنکه با ایجاد اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی در سازمان مرکزی دانشگاه اقدامات بسیار ارزشمندی در راستای مدون نمودن تمامی فعالیت های این حوزه انجام گرفته است.

 اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 

اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی  دانشگاه آزاد اسلامی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های موجود واحدهای دانشگاهی و همچنین تامین بخشی از هزینه های جاری  دانشگاه از طریق  تجاری سازی در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری در اریبهشت  ماه سال 1393 آغاز به کار کرد. از جمله راهبردهای این اداره کل برای تحقق   اهداف یاد شده ایجاد و توسعه سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) ، تعامل با شبکه های آزمایشگاهی دولتی و بخش خصوصی، تاسیس آزمایشگاه های ملی و تنظیم نظام تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد.

 

همچنین  برخی از فعالیتهای جاری این اداره کل به قرار زیر می باشد:

1)     صدور مجوز فنی خرید تجهیزات و دستگاه ها

2)     صدور مجوز احتساب هزینه خرید تجهیزات و دستگاه ها از محل بودجه پژوهشی

3)     ارزشیابی و رتبه بندی آزمایشگاه ها و کارگاه ها

4)     برقراری و افزایش حق فنی کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

اين اداره کل متشكل از دو اداره به شرح ذیل مي‌باشد:

 اداره تجهیز آزمایشگاه ها و صدور مجوز فنی

 این اداره وظیفه نظارت بر عملکرد آزمایشگاه ها و ارزیابی و رتبه بندی آنها بر اساس ضوابط و مقررات موجود را عهده دار است. ساختار سازمانی این اداره شامل رئیس اداره، کارشناس ارشد و دو کارشناس است.  شرح وظایف این اداره به شرح زیر تصویب شده است.

 1. بررسی درخواستهای خرید تجهیزات و دستگاههای مرتبط جهت راه اندازی و توسعه آزمایشگاه ها و کارگاه ها بر اساس اهداف و برنامه های دفتر و ضوابط و مقررات مربوطه
 2. تشکیل کمیته های تخصصی صدور مجوز فنی
 3. دسته بندی درخواست های خرید تجهیزات و دستگاه های واصل شده و طرح آن در کمیته های تخصصی مرتبط
 4. صدور مجوز فنی تاسیس و یا تجهیز آزمایشگاه و کارگاه با تایید کمیته های تخصصی مرتبط
 5. ارائه خدمات مشاوره خرید و عقد قرارداد به مراکز عضو شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی
 6. تعیین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی و تدوین دستورالعمل های مربوطه
 7. رتبه بندی آزمایشگاه ها و کارگاه ها بر اساس شاخص های ارزیابی کمی و کیفی
 8. نظارت بر روند به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی و گرفتن گزارش های مربوط
 9. بررسی درخواست های تخصیص یا افزایش حق فنی کارکنان شاغل در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها وفق ضوابط و مقررات جاری.
 10. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و آئین نامه ها

 

 اداره شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه های همکار

 اداره شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه های همکار وظیفه برنامه ریزی و تدوین روشها را به عهده دارد، ساختار سازمانی این اداره متشکل از رئیس اداره ، کارشناس ارشد و دو کارشناس می باشد. شرح وظایف این اداره به قرار زیر است.

 1. برنامه ریزی، سیاست گذاری و ایجاد بستر لازم جهت تشکیل و توسعه سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) در سطوح استانی و ملی تا تحقق اهداف از پیش تعیین شده دفتر
 2. گسترش و تعمیق روابط با شبکه های آزمایشگاهی دولتی، آزمایشگاه ها و کارگاه های بخش خصوصی و خارج از کشور
 3. بکارگیری ظرفیت های ساختاری و امکانات شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی با رویکرد تجاری سازی،ایجاد منابع درآمدی جایگزین شهریه و کاهش هزینه های تحقیقاتی از طریق اشتراک منابع درون شبکه ای.
 4. سیاست گذاری و تنظیم ضوابط و فرایندهای خرید تجهیزات و دستگاهها بر اساس اهداف تعیین شده و ماموریت ها ی دفتر
 5. تشکیل قطب های علمی منطقه ای بر اساس ظرفیت های موجود.
 6. طراحی نظام شناسه آزمایشگاه ها و کارگاه ها، تجهیزات و دستگاه ها و کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 7. طراحی بانک اطلاعاتی جامع شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی مشتمل بر اطلاعات آزمایشگاه ها و کارگاه های عضو شبکه، تجهیزات و دستگاه ها، کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاهها، و همچنین شرکتهای داخلی و خارجی فعال در زمینه تولید، واردات و تعمیر و نگهداری تجهیزات  و دستگاه ها.
 8. تحلیل وضعیت موجود و طراحی نرم افزار های لازم جهت جمع آوری و مدیریت داده های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سایر اطلاعات مرتبط.
 9. سیاست گذاری و تدوین آئین نامه های مربوط به حق فنی کارکنان شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی
 10. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان شاغل در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها در داخل و خارج از کشور.
 11. برگزاری دوره های تربیت مدرس در داخل و خارج از کشور برای خود کفایی در زمینه آموزش کارکنان مراکز آزمایشگاهی و کارگاهی در سنوات آتی
 12. سیاست گذاری و بسترسازی برای توسعه و ارتقاء آزمایشگاه های آموزشی به تخصصی و فوق تخصصی
 13. جذب هدفمند منابع انسانی متخصص و متعهد در راستای ماموریت های مرکز توسعه شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی
 14. افزایش تولیدات علمی و یافته های پژوهشی از طریق گسترش و ارتقاء شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی
 15. تنظیم تعرفه های مربوط به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه جهت تنظیم نظام مالی شبکه
 16. حمایت از تولید تجهیزات آزمایشگاهی توسط مراکز عضو شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی در داخل کشور با رویکرد تجاری سازی
 17. بررسی، تحقیق و شناسایی آزمایشگاه های بین المللی و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوطه
 18. تدوین آئین نامه ها و نظامنامه تشکیل آزمایشگاه های ملی
 19. حمایت از همکاریهای فنی اعضای شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی با مراکز آزمایشگاهی خارج از کشور در راستای بومی سازی و انتقال دانش فنی
 20. ایجاد بستر لازم و بسته های حمایتی در جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان با رویکرد تولید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی توسط متخصصین داخلی
 21. ایجاد بانک اطلاعاتی از تجهیزات پیشرفته موجود در شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی
 22. ارتقاء استاندارد خدمات آزمایشگاهی تا سطح استانداردهای بین المللی از قبیل  (ISO 17025)
 1. ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کار در آزمایشگاه ها و کارگاه ها وفق استانداردهای ملی و بین المللی از طریق اعمال سیاستهای نظارتی و کنترلی
 2. تشکیل کارگروه های تخصصی استاندارد و کالیبراسیون
 3. تدوین و ابلاغ آئین نامه های مربوط به کالیبراسیون تجهیزات بر اساس استانداردهای بین المللی مربوطه
 4. اطلاع رسانی از طریق تدوین و نشر کتابچه های چاپی و الکترونیکی

 

عنوان فایل
1 فرم استفاده از آزمایشگاههای واحد سنندج

سامانه‌ها