مرکز کردستان شناسی


امید ورزنده رئيس مركز تحقیقات كردستان شناسي زبان و ادبیات انگلیسی دکترا 08733235811 سایت شخصی omid_varzandeh@yahoo.com

پيام رئيس مركز تحقیقات كردستان شناسي

با توجه به ظرفیت ها و استعداد های استان کردستان در حوزه های مختلف و نیاز به مطالعه و شناسایی دقیق این ظرفیت ها از یک سو و همچنین معرفی آنها به مردم کشورمان و سایر نقاط جهان نیاز به مطالعات علمی و آکادمیک با حضور اساتید و کارشناسان متخصص در حوزه های مرتبط با مسائل فوق الذکر در یک مرکز آموزشی ، پژو هشی تحقیقاتی امری ضروری به نظر می رسد.

بر اساس بررسی های صورت گرفته هم اکنون مرکزی جامع با دپارتمانهای مختلف برای بررسی و تحقیق با موضوعیت کردستان و سایر مناطق کردی در داخل کشور وجود ندارد و به همین دلیل نیاز به ایجاد مرکز تحقیقاتی کردستان شناسی آن هم از سوی یک مرکز آموزش عالی یک نیاز لازم و ضروری است . در کنار این مهم هم اکنون در خصوص وضعیت مناطق کرد نشین به ویژه استان کردستان قرائت های مختلفی در بخش های تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی ،ادبیات و...اغلب با نگاهی شرق شناسانه مطرح می شود و اطلاعات در دسترس در این حوزه ها غالبا فاقد مستندات آكادمیک و علمی است. بنابراین مستند کردن اطلاعات و داده های مرتبط با موضوعیت کردستان شناسی یک نیاز جدی و ضروری است.

اهداف و چشم اندازها

1-شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های کردستان و سایر مناطق کردنشین در حوزه های مختلف با رویکرد علمی

2- تدوین بانک اطلاعاتی جامع مناطق کردی .

3- ایجاد تعامل و همکاری مشترک با دیگر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

4- شناسایی مشکلات و ارائه راه حل در چار چوب طرح های پژوهشی و مطالعاتی

عنوان فایل

سامانه‌ها