دانشکده علوم پزشکی

اخبار


کاوه بهمن پور معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی استان کردستان پرستاری دکترای تخصصی 08733235826 سایت شخصی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج kaveh_hpt@iausdj.ac.ir

رزومه

 

 به منظور حرکت در مسیر برنامه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و برداشتن گامهای مؤثر در دهه چهارم توسعه دانشکده پرستاری و مامایی واحد سنندج بر آن است تا با تربیت نیروهای متخصص و متعهد بتواند برای تأمین و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به جامعه سهمی مهم داشته باشد. بدیهی است که تلاش در این راستا بر ابعاد پایه ای حرفه های پرستاری و مامایی یعنی آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات بالینی در عرصه متمرکز خواهد بود و در تمامی حوزه های ذکر شده، توجه به نهادینگی فضای فرهنگی، معنویات و اخلاقیات حرفه ای مورد تأکید می باشد.

بیانیه ی ماموریت

 

چشم انداز

 

 

 

 

عنوان فایل

سامانه‌ها