دانشکده علوم پزشکی

اخبار


کاوه بهمن پور معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی استان کردستان پرستاری دکترای تخصصی 08733235826 سایت شخصی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج kaveh_hpt@iausdj.ac.ir

 

 

به منظور حرکت در مسیر برنامه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و برداشتن گامهای مؤثر در دهه چهارم توسعه دانشکده پرستاری و مامایی واحد سنندج بر آن است تا با تربیت نیروهای متخصص و متعهد بتواند برای تأمین و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به جامعه سهمی مهم داشته باشد. بدیهی است که تلاش در این راستا بر ابعاد پایه ای حرفه های پرستاری و مامایی یعنی آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات بالینی در عرصه متمرکز خواهد بود و در تمامی حوزه های ذکر شده، توجه به نهادینگی فضای فرهنگی، معنویات و اخلاقیات حرفه ای مورد تأکید می باشد.

بیانیه ی ماموریت

دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1372 تاسیس گردیده است.  ماموریت اصلی این دانشکده جذب و آموزش دانشجویان از سراسر کشور و تعلیم و تربیت آنان در جهت کسب ، ارتقاء دانش، اخلاق ، بینش و مهارت های فردی و کسب توان ارائه خدمات بهداشتی از سطح مراقبت های اولیه تا ارائه پیشرفته ترین فنون مهارت های پرستاری- مامایی با در نظر گرفتن بالا ترین استاندارد مراقبتی و متناسب با نیاز های در حال تغییر جامعه است .

ما براین باور هستیم که با تکیه  بر منابع انسانی کار آمد و پژوهش محور می توانیم کیفیت آموزشی را ارتقاء ،پژوهش محوری و ارتباط بین دانشگاه و بالین را گسترش و ذی نفعان خود را خشنود و همواره در مسیر بهبود گام برداریم. دانشکده پرستاری – مامایی قویاً بر این باور است که در چارچوب سندهای بالا دستی تعریف شده ، دانشکده پرستاری  و مامایی می بایست مسیری را انتخاب نمایند که از نظر کیفیت آموزش های ارائه شده با تکیه بر پژوهش محوری جایگاه مناسبی را در سطح استان و کشور پیدا نموده و با در نظر گرفتن تحولات جهانی در افق بلند مدت به موقعیتی بین المللی بیاندیشد.

 ما اعضاء هیأت علمی و دانشجویان را با ارزشترین سرمایه خود می دانیم و اعتقاد داریم ارائه با کیفیت آموزش در گرو داشتن اعضاء هیأت علمی متخصص و دانشجویان با انگیزه ای است که در محیطی مبتنی بر صداقت و همدلی با آموزشی موثر و تکیه بر فناوری های جدید تلاش می نماید تا خلا بین آموزش های تئوری و بالین را کاهش داده و سطح سلامت را در جامعه ارتقا دهند .

چشم انداز

دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به عنوان یک مرکز علمی معتبر در استان کردستان و منطقه ی غرب بر آن است به عنوان یک قطب علمی و آموزشی در غرب کشور مطرح شود. ما می خواهیم با دستیابی به استاندارد های آموزش علوم پزشکی از طریق ارتقاء ساختار های پژوهشی به یک معیار برای کلیه واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی تبدیل شویم. ما در رویای خود اهدافی بزرگ همچون تربیت دانشجویان  پرستاری در مقاطع مختلف را که از طریق آموزش های مبتنی بر پژوهش محوری بتوانند به غایت آموزش عالی که دستیابی به  مهارت های تفکر انتقادی  و سایر مهارت های مورد نیاز این حرفه  می باشد را در سر می پرورانیم ، اگر چه می دانیم رسیدن به این آرمان ها مستلزم تلاش همگانی و همکاری گسترده ی بین بخشی است.

باورها – ارزش ها و اولویت های اخلاقی حاکم بر پژوهش و آموزش دانشکده

  • اعتقاد به نهادینه کردن ارزش های اخلاقی در آموزش و پژوهش
  • اعتقاد به کاهش خلاء بین آموزش و بالین در رشته های علوم پزشکی از طریق آموزش با کیفیت
  • اعتقاد به آموزش مهارتهای تفکر انتقادی  در دانشجویان از طریق آموزش  دانشجو  محور
  • احترام به گسترش علم در جامعه و قوی نمودن بدنه دانش در پرستاری
  • اعتقاد به اینکه دانشکده پرستاری باید سهم بالایی را در پرورش افراد حرفه ای و تولید علم استان داشته باشد
  • اعتقاد به اینکه دانشکده پرستاری مسئول حفظ و ارتقای سلامت جامعه است و این مهم با توانمند ساختن محصولات از طریق آموزش با کیفیت میسر خواهد شد.
  • اعتقاد به ایجاد مراکز تحقیقاتی در دانشکده ی پرستاری – مامایی که بتواند در راستای ارتقاء آموزش عمل نماید

 

 

 

عنوان فایل
1 رزومه کاوه بهمن پور

سامانه‌ها