معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصاد دانش‌بنیان


دکتر کیومرث احمدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دکتری مدیریت دولتی دکتری تخصصی 08733287662 سایت شخصی سنندج – خیابان فلسطین- روبروی مسجد احمدنسب ahmadi.kumars@gmail.com

عنوان فایل

سامانه‌ها