رئیس دفتر ریاست


اسماعیل محمودی کردستانی رئیس دفتر حوزه ریاست مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد 33289430 سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، حوزه ریاست

عنوان فایل

سامانه‌ها