مدیر کل حوزه ریاست


دکتر مظفر یکتایار مدیر کل حوزه ریاست مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دکتری تخصصی سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، حوزه ریاست

عنوان فایل

سامانه‌ها