گروه تربیت بدنی

اخبار


دکتر مژگان خدامرادپور مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی دکتری 08733626458 سایت شخصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- ساختمان شماره 2 طبقه اول

عنوان فایل

سامانه‌ها