|

نحوه اخذ واحد های رساله دوره دکتری تخصصی


1398/5/5 (11:44)

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره های دکتری تخصصی

رساله دوره دکتری تخصصی کلیه گرایش های مهندسی عمران برای دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون که مطابق آیین نامه 15 واحد تخصصی اصلی در دوره دکتری اخذ و گذرانده اند: 3 ترم - هر ترم 7 واحد رساله (جمعاً 21 واحد)

 

رساله دوره دکتری تخصصی کلیه گرایش های مهندسی عمران برای دانشجویان  پذیرفته شده با آزمون که مطابق آیین نامه 18 واحد تخصصی اصلی در دوره دکتری اخذ و گذرانده اند: 3 ترم - هر ترم 6 واحد رساله (جمعاً 18 واحد)

 

|