|

اخذ اجباری 6 واحد جبرانی برای دانشجویان دوره های دکتری سازه و مدیریت ساخت


1398/5/5 (11:11)

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره دکتری سازه و مدیریت ساخت:

اخذ دو درس «زبان تخصصی پیشرفته» و «روش تحقیق پیشرفته» برای تمامی دانشجویان در ترم اول تحصیل الزامی است. مسئولیت مشکلات آموزشی ناشی از عدم اخذ این واحدها بر عهده دانشجویان خواهد بود.

|