|

ارتقای مرتبه علمی دکتر برهان شکراللهی به درجه دانشیاری


1396/11/25 (9:28)

بدینوسیله اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ارتقای همکار محترم جناب آقای دکتر برهان شکراللهی را به درجه دانشیاری تبریک عرض نموده و کسب مراتب عالی  را از درگاه ایزد منان برای ایشان و همه همکاران محترم مسئلت می نمایند.

|