|

برنامه زمانبندی آزمو ن جامع (کتبی و شفاهی) دانشجویان دکتری روانشناسی و مشاوره نیمسال اول 98-97


1397/8/14 (12:5)

روانشناسی تربیتی

عنوان درس

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام استاد

محل آزمون

یادگیری

 

13-10

27/8/97

دکتر یحیی یاراحمدی

سالن ورزشی دانشگاه- سایت مرکزی

روانشناسی شخصیت

 

17-15

27/8/97

دکتر محمود گودرزی

روانشناسی تربیتی

 

 

روش های پژوهش و طرح های آزمایشی

 

13-10

 

17-15

28/8/97

 

28/8/97

 

دکترهوشنگ جدیدی

 


دکتر حمزه احمدیان

روانشناسی عمومی

                        یادگیری

 

 

13-10

27/8/97

دکتر یحیی یاراحمدی

سالن ورزشی دانشگاه- سایت مرکزی

روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثایی

17-15

 

27/8/97

 دکتر مریم اکبری

 

آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل فرهنگ ایران

 

روش های پژوهش و طرح های آزمایشی

13-10

17-15

 

28/8/97

28/8/97

دکتر محمود گودرزی

دکتر حمزه احمدیان

مشاوره

بررسی  مقایسه ای نظریه های مشاوره خانواده

13-10

27/8/97

دکتر محمود گودرزی

سالن ورزشی دانشگاه- سایت مرکزی

بررسی مقایسه ای نظریه ها در مشاوره شغلی و مدرسه

17-15

27/8/97

دکترامید مرادی

بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

طرح های تحقیق تجربی

13-10

17-15

28/8/97

28/8/97

 

دکترامید مرادی

دکتر حمزه احمدیان

برنامه زمانبندی آزمو ن جامع (کتبی و شفاهی) دانشجویان دکتری روانشناسی و مشاوره نیمسال اول 98-97

***لازم به ذکر است آزمون شفاهی دروس مربوطه نیز در تاریخ زیر برگزار می گردد:

گرایش

ساعت آزمون شفاهی

تاریخ آزمون شفاهی

محل برگزاری

روانشناسی تربیتی

9

چهارشنبه29/8/97

دفتر گروه روانشناسی

روانشناسی عمومی

 

مشاوره

9

 

9

چهارشنبه29/8/97

 

چهارشنبه29/8/97

 

 

 

دکتر هوشنگ جدیدی

مدیر گروه روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

|