|

برنامه زمانبندی آزمون جامع (کتبی و شفاهی) دانشجویان دکتری فیزیولوژی و مدیریت ورزشی نیمسال اول 98-97


1397/8/12 (14:9)

  فیزیولوژی ورزشی

عنوان درس

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام استاد

محل آزمون

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب و عروق

17-15 

27/8/97

دکتر اعتماد

سالن ورزشی دانشگاه- سایت مرکزی

سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی

13-10 

28/8/97

دکتر محمدزاده سلامت

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته تنفس

17-15 

28/8/97

دکتر عزیزبیگی

مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

17-15 

27/8/97

خانم دکتر علی آبادی

سالن ورزشی دانشگاه- سایت مرکزی

مدیریت بازاریابی ورزشی

13-10 

28/8/97

دکتر ویسی

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

17-15 

28/8/97

دکتر یکتایار

مدیریت ورزشی-گرایش مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

17-15 

27/8/97

خانم دکتر خدامرادپور

سالن ورزشی دانشگاه- سایت مرکزی

مدیریت منابع انسانی در ورزش

13-10 

28/8/97

دکتر حاتمی

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

17-15 

28/8/97

دکتر یکتایار

 برنامه زمانبندی آزمون جامع (کتبی و شفاهی) دانشجویان دکتری فیزیولوژی و مدیریت ورزشی نیمسال اول 98-97

 

***لازم به ذکر است آزمون شفاهی دروس مربوطه نیز در تاریخ  زیر برگزار می گردد:

گرایش

ساعت آزمون شفاهی

تاریخ آزمون شفاهی

محل برگزاری

فیزیولوژی ورزشی

9

چهارشنبه 29/8/97

دفتر گروه تربیت بدنی

مدیریت ورزشی

9

چهارشنبه 29/8/97

 

 

 

 

 

 

|