|

لیست دروس امتحان جامع رشته¬ها و گرایشهای مختلف دکتری مدیریت


1397/8/1 (9:33)

باسلام

 لیست دروس امتحان جامع رشته ­ها و گرایش های مختلف دکتری مدیریت  به حضور تقدیم می­گردد.

              

لیست دروس امتحان جامع دکتری مدیریت بازرگانیگرایش مدیریت بازاریابی

 

            عنوان درس

منبع

 بازاریابی صنعتی پیشرفته

صنعتی پیشرفته: سید چوادین یا هاولدر، ترجمه عبدالوند

بازاریابی بین­المللی پیشرفته

بین الملل پیشرفته: فیلیپ کاتئورا، ترجمه نیکومرام

 تحقیقات بازاریابی پیشرفته

تحقیقات بازاریابی: آکر و همکاران، مترجمان: حیدر زاده و صادقیان

 

لیست دروس امتحان جامع دکتری مدیریت دولتی: (بدون گرایش و گرایش منابع انسانی)

 

                      عنوان درس

                                      منبع

     استراتژیهای مدیریت منابع انسانی                          

استراتژی منابع انسانی: اعرابی و فیاضی-  مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل: استوارت و براون، ترجمه اعرابی و فیاضی

مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی                   

نظریه سازمان دولتی: تالیف دنهارت، مترجم الوانی و دانایی فرد و مجموعه مقالات انگلیسی

 بررسی روابط فرد و سازمان                           

سازمان یادگیرنده، پیتر سنگه، سایر مطالب طرح شده در کلاس

                    لیست دروس امتحان جامع دکتری مدیریت صنعتی: گرایش تولید و عملیات

 عنوان درس

منبع

        تجزیه و تحلیل مدلهای کمی در تصمیم­گیریهای مدیریت

مباحث نوین در تحقیق در عملیات، مومنی، و سایر مطالب طرح شده در کلاس

          اقتصاد صنعتی و مهندسی پیشرفته

اقتصاد مهندسی، اسکویی­نزاد و سایر مطالب طرح شده در کلاس

        طراحی سیستم­های پیشرفته تولید و عملیات

سیستمهای مدیریت تولید ترجمه دکتر غضنفری و کتاب دکتر عالم تبریز و همچنین کتلب مدیریت استراتژیک صنعتی ترجمه دکتر کسایی

 

              لیست دروس امتحان جامع دکتری مدیریت صنعتی: گرایش مدیریت سیستم­ها

 

                عنوان درس

 منبع 

           روش شناسی علم مدیریت

روش شناسی تحقیق تری ولیامز ترجمه عادل آذر و کتابی با همین عنوان تالیف دکتر مهرگان و جزوه کلاسی

          علم مدیریت فازی

نظریه مجموعه­های فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت، حسن شوندی

          هوشمندی کسب و کار

 هوش تجاری: فرجامی، مولاناپور  هوشمندی کسب و کار رویکرد جامع: سهرابی و همکاران

         نظریه­ های سیستمی

تفکر سیستمی، مختاری، روشهای کاربردی در تفکر سیستمی، ولیامز و هام برونر

 

|