|

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی


1396/11/4 (11:20)

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

 

 

از آنجایی که امکان اخذ بیش از دو درس عمومی معارف در یک ترم وجود ندارد. لذا هر ترم باید یک عنوان درس از موارد فوق را انتخاب نمایند.

 

 

محمد ویسی زاده

|