|

فرآیند تصویب پروپوزال


1396/9/8 (9:41)

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

فرایند تصویب پروپزال بر اساس مصوبات شورای پژوهشی گروه، دانشکده و دانشگاه (3 مرحله) می باشد. بعد از تحویل پروپزال توسط دانشجو به پژوهش دانشکده در مرحله اول در شورای تخصصی گروه مطرح شده و بعد از آن در صورت تایید به شورای پژوهشی دانشکده ارجاع می شود . در مرحله آخر در صورت تایید در شورای پژوهشی دانشکده به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع می شود. در هر مرحله که پروپزال ایراد داشته باشد دانشجو باید ایرادات را رفع نماید و مسئولیت تاخیر در مراجعه و انجام اصلاحات متوجه دانشجو خواهد بود.زمان دفاع از پایان نامه 6 ماه بعد از تایید توسط شورای پژوهشی دانشگاه می باشد.

|