اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی