اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - دانشکده علوم پزشکی- پرستاری و مامایی