اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - دانشکده فنی و مهندسی