اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - دانشکده علوم انسانی